Skip to main content

Regelmatig bereiken ons aanvragen tot verlof van leerlingen. Dit varieert van het wegbrengen van oma naar Schiphol tot een tussentijdse vakantie van 14 dagen. Het team van de Toermalijn ervaart dit soort verzoeken steeds meer als een probleem. Vooral rond de schoolvakanties neemt het aantal vakantieaanvragen gestaag toe, terwijl ook die laatste schooldagen voor een vakantie voor de leerlingen heel belangrijk zijn.
De minister heeft een aantal duidelijke regels opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof:

A. De directie van een basisschool mag maximaal 10 dagen per jaar toestemming geven voor schoolverzuim wegens gewichtige omstandigheden. U kunt hierbij denken aan:
– verhuizing
– familieomstandigheden

– bijzonder jubileum.
Andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door de directie van de school. (vakantie- aanvragen vallen niet onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’).

B. Voor aanvragen van vakanties worden de volgende criteria gehanteerd:
– mensen, die vanwege hun werk alleen buiten de 12 weken schoolvakantie met vakantie kunnen
– mensen die een zelfstandig bedrijf uitoefenen waarbij er geen gezinsvakantie mogelijk is in de vastgestelde schoolvakanties.
In alle gevallen geldt dat een dergelijk verzoek ruimschoots (minimaal 3 maanden) van tevoren moet worden aangevraagd. Tevens vragen wij u een werkgeversverklaring te overhandigen. Elk verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de ambtenaar leerplichtzaken. Het formulier om verlof aan te vragen vindt u op onze website.

Schoolverzuim

Er zijn twee vormen van schoolverzuim: geoorloofd schoolverzuim, waarbij tevoren met de directie en de groepsleerkracht overleg is gevoerd, en waarbij het overleg schriftelijk is aangevraagd (zie ‘tot slot’ van dit hoofdstuk) of ziekteverlof (dat telefonisch of via Parro is doorgegeven). Indien geoorloofd schoolverzuim langdurig noodzakelijk is, zal in overleg tussen ouders en groepsleerkracht een vervangend lespakket worden samengesteld. Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 16 dagen aansluitend) zijn wij verplicht dit te melden bij Regionaal Bureau Leerlingzaken. Ook bestaat het ongeoorloofd verzuim. In dit geval heeft de directie een verlofverzoek afgewezen en is de leerling toch niet op school, of wordt de leerling zonder overleg en/of opgaaf van redenen van school thuis gehouden. Bij ongeoorloofd verzuim zal een melding worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zeewolde. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar op grond van de leerplichtwet en op overtreding staan boetes.

Tot slot: Verzoeken om bijzonder verlof moeten altijd schriftelijk worden gericht aan de locatiedirecteur. Een formulier omtrent verlofaanvraag kunt u downloaden op www.toermalijn.net onder menukeuze: bijzonder verlof.
De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het missen van onderwijsactiviteiten bij verlof.

Contactgegevens Leerplicht
Leerlingzaken
Tel: 085-1108839
Site: www.meerinzicht.nl

Aanvraagformulier