Skip to main content

Het team van KBS de Toermalijn vindt een open, respectvolle relatie met kinderen, ouders/verzorgers en alle instanties die met de school te maken hebben belangrijk. Wij zien ouders als partners in ons onderwijs. Samen willen wij de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hoe houden wij elkaar op de hoogte?

Algemeen
Op de website van de school is er veel informatie te vinden over de school. Voor bijzondere activiteiten, belangrijke data en gezellige momenten in de klas, wordt de Parro app gebruikt. Deze app is een beveiligde omgeving voor ouders en leerkrachten. Via deze app worden o.a. foto’s van de klas gedeeld, gevraagd om hulp bij activiteiten in de klas en is het zelfs ook mogelijk om een “privégesprek” te voeren tussen een ouder en de leerkracht. Door de Parro app is er snelle communicatie tussen ouders en leerkrachten mogelijk.

In onze nieuwsbrief “de Infotoer” worden de belangrijkste data ook vermeld. De infotoer wordt naar alle gezinnen per e-mail gestuurd.

De facebookpagina van de school wordt vooral gebruikt om te laten zien wat we allemaal op school doen. We respecteren de privacy van de kinderen en zullen zonder toestemming dus geen herkenbare foto’s van kinderen op ons Facebook account delen.

In de schoolgids staat informatie omtrent aanmelding van nieuwe leerlingen. Tijdens een intakegesprek tussen de ouders van het kind en de locatiedirecteur vertelt de locatiedirecteur wat voor de ouders belangrijk is. Daarnaast kunnen ouders hun vragen stellen en laat de locatiedirecteur de school zien.

Informatie over een kind
Wanneer wij het met ouders over de ontwikkeling van de kinderen willen hebben, is een gesprek daarvoor de meest ideale vorm. Hiervoor wordt altijd tijd vrijgemaakt. E-mail en telefoon gebruiken we vooral voor korte mededelingen en het maken van afspraken. Drie keer per jaar vinden oudergesprekken plaats. Daarbij worden alle ouders uitgenodigd. Vanaf groep 6 zijn de kinderen ook regelmatig bij de gesprekken aanwezig.

Ouderparticipatie
Een goed contact en de daarbij behorende communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Onder contacten wordt niet alleen verstaan dat wij elkaar informeren over de vorderingen van uw kind. Uw kind heeft er baat bij als ouders en school samen optrekken, met name op die momenten dat uw kind tijdelijk extra begeleiding nodig heeft. Voor onze school is ook de hulp van ouders belangrijk. Ouders die ons belangeloos helpen met activiteiten, vieringen en uitjes. Ouders die zitting hebben in geledingen. Zonder deze ouders zouden wij niet het onderwijs kunnen realiseren dat wij nu bieden. Dat wordt zeer gewaardeerd. Door ouderparticipatie in te zetten, werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

Waar kunt u met uw vragen terecht?
Een goed contact is een voorwaarde voor een fijne basisschooltijd van uw kind. Met een goed contact bedoelen we niet zozeer het gezellige, informele praatje (alhoewel dat ook heel belangrijk is), maar vooral de bereidheid om, indien er problemen zijn, dit ook daadwerkelijk te bespreken met de leerkracht. Ouders en leerkrachten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Alleen dan kan er samen gezocht worden naar een mogelijke oplossing. Klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat nogal eens moeilijk te zijn.
Dus:
1. Heeft u vragen, zorgen over uw kind op school, schroom niet, maar neem contact op met de leerkracht. Voor belangrijke en/of persoonlijke zaken verzoeken wij u om dit niet ‘s morgens om 8.30 uur met de leerkracht te bespreken.
2. In alle gevallen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de locatiedirecteur of een van de intern begeleiders.

Actieve betrokkenheid ouders

Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten goede.

Een goed contact en de daarbij behorende communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten.

Contact opnemen