Skip to main content

Onze Missie

KBS de Toermalijn is een katholieke school waar we met respect en waardering met elkaar omgaan. Alle kinderen nemen gezamenlijk deel aan activiteiten rondom levensbeschouwing. Dit zien wij als een meerwaarde van ons onderwijs en opvoeding. Ieder gezin dat zich kan vinden in de Katholieke identiteit is welkom.

MISSIE
De missie van KBS de Toermalijn is:

‘Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen’
– Gewoon goed onderwijs –

Hoe wij deze missie uit willen dragen, kunt u hieronder lezen. Belangrijk zijn daarbij onze kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de grondslag van waaruit gewerkt wordt en bepalen in belangrijke mate het gezicht van onze school.

Kernwaarden

 • Levensbeschouwing

  De Toermalijn staat voor een katholieke school waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, nemen aan alle activiteiten rondom levensbeschouwing deel. Het levensbeschouwelijk onderwijs is als een rode draad door de school terug te vinden. Daardoor wordt een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs toegevoegd.

  Onze school wordt niet alleen bezocht door ouders en kinderen met een katholieke achtergrond. Ook gezinnen met een andere of zonder geloofsovertuiging zijn welkom en voelen zich thuis op onze school.

 • Schoolklimaat

  De Toermalijn is een basisschool waar een ieder zich thuis en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plek van geborgenheid in een opgeruimde en sfeervolle school. Met behulp van activiteiten die de gedragsspecialist doet of aandraagt, gericht op groepsdynamiek, zorgen wij ervoor dat er blijvend aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor ‘normen en waarden’, voor ‘leef- en omgangsregels’ neemt een belangrijke plaats in. Het aanbieden van de Kanjertraining levert hierbij een grote bijdrage. Als een kind lekker in zijn vel zit, wordt het leren makkelijker. De samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten kenmerkt zich door een open communicatie, betrokkenheid, wederzijds respect en oog hebben voor elkaar. We hebben aandacht voor een goede, positieve sfeer op school waarin een ieder gezien, gekend en herkend wordt.

  Iedereen mag er zijn!

 • Kinderen dragen verantwoordelijkheid

  Naast belangrijke aspecten als zelfstandigheid en creativiteit, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, ontwikkeling en handelen. Ze hebben de leerkracht en hun ouders nodig om hierin te sturen. Samen zorgen voor een prettig klimaat om in te werken en te spelen.

 • Effectief onderwijs; individuele aandacht en zorg

  De school streeft naar een zo effectief mogelijke aanbieding van onderwijs, met ruime aandacht voor het individuele kind. Door te denken in mogelijkheden kunnen we de talenten, kwaliteiten en creativiteit van de kinderen waarborgen. We werken regelmatig groepsdoorbrekend zodat de leerlingen leren van en met elkaar, dit gebeurt bijvoorbeeld bij het lezen maar ook bij creatieve opdrachten. Bij diverse activiteiten wordt ruimte geboden aan kinderen om hun talenten te kunnen ontwikkelen.

 • 21e eeuws leren/IPC

  De maatschappij waar onze leerlingen in opgroeien verandert continu. Dit vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden, heb je meer nodig. Onze school is een IPC-school en biedt hierdoor een eigentijds programma voor groep 1 t/m 8 waarin effectief leren centraal staat. Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Vaardigheden als samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, ICT-geletterdheid komen daarbij aan bod. Bovendien is er aandacht voor sociale en culturele vaardigheden, zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten, actief burgerschap en internationale ontwikkelingen. Lees voor meer informatie het hoofdstuk IPC.

 • Zelfstandig werken

  In een overzichtelijke en uitdagende leeromgeving leren kinderen van jongs af aan hoe ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren, een ieder op zijn eigen niveau.

 • Contact met ouders

  Op de Toermalijn is een goed contact met ouders zeer belangrijk. Wij zien het als een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd waardevolle ondersteuning. We streven naar een goed contact met ouders waarbij de deur altijd open staat en waar we ouders zoveel mogelijk willen betrekken bij het onderwijs. Door de inzet van de huidige ict-mogelijkheden kunnen we ouders op vele manieren bereiken.

  Het komt de ontwikkeling van het kind ten goede als er een goede samenwerking is tussen ouders en school.
  “Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs én de school ten goede”.

 • Gesprek, werk, spel en viering

  Hierin ligt de sleutel van ons onderwijs. Het zijn de 4 basisprincipes die in alle groepen een vaste plek hebben in het rooster.

 • Actief burgerschap

  Op de Toermalijn geven wij vorm aan actief burgerschap door te zorgen voor een veilig klimaat, waarbinnen leerlingen leren respectvol om te gaan met de drie basiswaarden: Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit doen we onder andere door aandacht te geven aan onze waarden en normen en leef- en omgangsregels binnen de school. Daarnaast gebruiken we Trefwoord voor levensbeschouwing en de Kanjertraining om leerlingen te stimuleren in hun sociale interactie en hun rol in de samenleving. We bieden een oefenplaats om hierin te groeien. Het is gericht op het ontwikkelen van de eigen identiteit, meningsvorming en leren omgaan met conflicten. Via IPC ontwikkelen leerlingen hun rol als (wereld-) burger. Door het gebruik van observatielijsten en leerlingvragenlijsten(bovenbouw) volgen we van leerlingen de sociale-, emotionele- en morele competenties en sturen we bij waar dit nodig is.

Rondleiding

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten je graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen