Skip to main content

Als ouder van school bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur van deze oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad (OR). Zij behartigt de belangen van de ouders en ondersteunt het team het gehele jaar door bij de organisatie van tal van activiteiten. De ouderraad vergadert één keer per 2 maanden. In september wordt er een jaarvergadering gehouden. Op deze vergadering komen tal van zaken betreffende de oudervereniging aan de orde. Tevens organiseert de ouderraad in samenwerking met het schoolteam jaarlijks één thematische ouderavond, waarbij alle ouders van de school uitgenodigd worden. Geïnteresseerden kunnen de statuten bij de ouderraad opvragen. Een overzicht van de leden van de OR vindt u bij de contactgegevens. Tevens vindt u daar een mailadres voor contact met de ouderraad.

Ouderbijdrage

Aan het lidmaatschap van de oudervereniging is contributie verbonden: de ouderbijdrage. Behalve voor de directe onkosten die de OR maakt, wordt uw bijdrage gebruikt om tal van (buitenschoolse) activiteiten te bekostigen. Te denken valt aan: kerstfeest, sinterklaasfeest, ouderavonden, workshops, afscheid groep 8, etc. Wettelijk gezien is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zullen voornoemde activiteiten in mindere mate gestalte kunnen krijgen. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 24,50 per leerling.

KSK-gelden

Naast de ouderbijdrage zijn er uitgaven voor het KSKE (Kleuterfeest, Schoolreisje, Kamp en excursies). Dit bedrag wordt per activiteit geïnd, de betalingen verlopen via Schoolkassa van Parnassys. Ook dit is een vrijwillige bijdrage. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, een regeling willen treffen ivm het betalen van de kosten, neem dan contact op met Manon Beek (mbeek@toermalijn.net) om tot een oplossing te komen.

Documenten

Dit zijn de leden

  • Carina Huiberts (voorzitter)
  • Marion van Schaijk (penningmeester)
  • Marita Mossou
  • Carolien Kuipers
  • Dieneke den Hartogh
  • Jennifer Kreijne
  • Waraporn Hoegen Dijkhof (lid)
  • Marieke Koops (lid)

Vragen & opmerkingen

Reacties naar aanleiding van de aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons daarvoor rechtstreeks of via de school benaderen.

Ook via e-mail: toermalijn.ouderraad@gmail.com kunt u ons benaderen.

Alvast bedankt voor uw reacties!