Skip to main content

‘De Toermalijn’ is een school die ressorteert onder een onafhankelijk schoolbestuur, namelijk: “Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde” (afk.: S.K.O.Z.) Door deze bestuursvorm kenmerkt ‘de Toermalijn’ zich als een bijzondere school met een katholieke identiteit. De school heeft een directe relatie met de katholieke parochie ‘Sterre der Zee’.

‘Kaleidoscoop’ is een school die ressorteert onder een onafhankelijk schoolbestuur, namelijk: “Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde” (afk.: S.I.B.Z.)
Door deze bestuursvorm kenmerkt ‘Toermalijn’ zich als een bijzondere school met een interconfessionele identiteit, dat wil zeggen gebaseerd op zowel de katholieke als de protestantse geloofsovertuiging. De school heeft een directie relatie met verschillende kerkgemeenschappen binnen Zeewolde.

Beide onafhankelijke schoolbesturen zijn een samenwerking aangegaan en zijn binnen de wettelijke kaders ongebonden in hun beleid. De bestuursleden zijn allen ouders van een leerling van Toermalijn respectievelijk Kaleidoscoop die zich belangeloos inzetten voor het wel en wee van beide scholen.

Conform de Code Goed Bestuur betreft het een toezichthoudend bestuur, wat wil zeggen dat de stichtingsbesturen het uitvoerend bestuur hebben gemandateerd aan de algemeen directeur van S.I.B.Z. en S.K.O.Z. De schoolbesturen houden toezicht op het functioneren van beide stichtingen in het algemeen en op het functioneren van de algemeen directeur in het bijzonder, een en ander via een door de besturen vastgesteld toezichtskader. De algemeen directeur is gemandateerd om zorg te dragen voor een actueel strategisch beleid met heldere doelen die gelden als leidraad voor de stichting. Het mandaat wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de algemeen directeur zich over zowel de invulling als de uitvoering verantwoordt via een toezicht- en monitoringproces. Door middel daarvan vindt de toetsing plaats of invulling en uitvoering voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Beide scholen worden zelfstandig aangestuurd door een eigen locatiedirecteur, die worden aangestuurd door de algemeen directeur.

Het postadres van de gezamenlijke schoolbesturen is:
Stichting  Interconfessioneel Basisonderwijs Zeewolde (SIBZ) of

Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ)
Gedempte Gracht 25
3894 BA Zeewolde

Het bestuur

Bestuursleden :

Voorzitter: Menno van Oostveen
Secretaris: Carolien Kuipers
Penningmeester: Eric Battistutta
Algemeen bestuurslid: Bauke van Eck
Algemeen bestuurslid: Sharon Hoogma
Algemeen bestuurslid: Robbert Boink

Algemeen directeur:
Roel Hijne
Tel: 06-39276505
Mail: rhijne@skozsibz.nl

Locatiedirecteur KBS de Toermalijn:
Manon Beek

Vragen & opmerkingen

Hebt u vragen over het bestuur? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met een van de leden van de bestuur.