Skip to main content

Veilige school

De Veilige School is een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie. Samen met ouders willen wij realiseren dat leerlingen lekker in hun vel zitten in een veilige omgeving:

‘Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen’
– Gewoon goed onderwijs –

De Veilige School is vormgegeven in onderstaande items:

1. Contactpersoon

Op de Toermalijn zijn Babette van der Hulst en Greetje van den Os de contactpersonen. Dit betekent dat het hun taak is om signalen van ouders, leerlingen en/of leerkrachten op te vangen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Het is geenszins de bedoeling dat zij bezig zijn de problemen op te lossen. Het kan zijn dat zij u verwijzen naar een vertrouwenspersoon van de JGZ of naar een andere instantie die u of uw kind verder kan helpen. Het is belangrijk te weten, dat de klacht vertrouwelijk behandeld wordt. (Zie hoofdstuk Klachtenregeling).

2. Methoden SEO

Wij vinden sociale veiligheid belangrijk en willen met elkaar een prettig schoolklimaat realiseren. We hebben methode materiaal ingevoerd omtrent de sociaal/emotionele ontwikkeling (SEO) van de leerlingen. Het schoolteam heeft de cursus de Kanjertraining gevolgd. Zij zijn allen toegerust om leerlingen adequaat te kunnen helpen bij sociaal- emotionele problemen. Vanuit de SEO-leerlingvolglijn worden vragenlijsten bij leerlingen van groep 6 t/m 8 afgenomen. Daarnaast volgen de leerkrachten ook via observatielijsten de sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep.

In de groepen 7 en 8 wordt aandacht geschonken aan de gevaren van roken, drinken, alcohol, gamen, drugs en groepsdruk. Mede om leerlingen duidelijk te maken welke gevolgen er kunnen zijn bij gebruik van bovenstaande producten en situaties.

3. Gedragsspecialist

Binnen school is Greetje van den Os, naast haar werk als intern begeleider ook als gedragsspecialist werkzaam. Zij zet zich in op verschillende niveaus binnen de organisatie te weten:

  • coaching in de groep, voor groepsvorming en zicht op groepsdynamiek.
  • coaching van leerlingen, voor (groepjes) kinderen met een hulpvraag op het gebied van gedrag.
  • coaching van leerkrachten, voor leerkrachten met een hulpvraag op het gebied van gedrag.
  • ondersteuning van RT en IB, door het bespreken van verschillende situaties en het meedenken op het gebied van hoe extra zorg in te zetten.
  • ondersteuning van directie, door het bespreken van situaties en samen te kijken naar mogelijkheden, een frisse blik/andere visie.

4. Groepsvorming

Bij de start van het schooljaar wordt aandacht besteed aan de school- en groepsregels. Afspraken en regels die wij binnen de school hanteren om het voor de leerlingen zo duidelijk mogelijk te maken. Als het even fout gaat, dan wordt daarnaar verwezen. Leerlingen of groepjes leerlingen worden daar dan ook op aangesproken. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen in de klas, zodat zij met plezier naar school gaan. Indien het even niet goed gaat dan kunnen wij onze gedragsspecialist inschakelen. Zij kan onder schooltijd met kinderen in gesprek gaan, de leerkracht ondersteunen en observaties in de klas houden. Samen zorgen wij voor een fijne schooltijd.

5. Enquête

Elke 2 jaar houden wij een enquÍte onder de ouders en leerlingen. De bedoeling van deze enquÍte is het zo goed mogelijk in beeld krijgen van wat er goed en minder goed gaat op onze school. Vragen als: ‘Mijn kind voelt zich veilig/prettig in de klas/in de school/rond de school’ of ‘Mijn kind heeft last van andere kinderen’ en vragen over regels, klachten en contact met de leerkracht/ schoolleiding, komen erin voor. N.a.v. de resultaten van de enquÍte kunnen wij constateren dat er een grote mate van tevredenheid is onder ouders en leerlingen van onze school. Eventuele punten die onze aandacht nodig hebben, worden opgepakt in het project ‘waarden en normen’. Daarnaast worden ieder jaar door de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de vragenlijsten over veiligheidsbeleving ingevuld. Deze vragenlijsten vormen een onderdeel van de zgn. veiligheidsmonitor.

6. De leerlingenraad

Op de Toermalijn hebben we een leerlingenraad. In september vinden de verkiezingen plaats. Vertegenwoordigers van kinderen van groep 5 t/m groep 8 komen daarna eens per 6 weken bij elkaar om samen met de locatiedirecteur onderwerpen te bespreken die kinderen bezighouden. Onderwerpen als: indeling van het schoolplein, een knikkertoernooi organiseren of afspraken binnen de school en op het schoolplein, komen aan de orde. Kinderen van groep 8 maken de notulen, die daarna worden besproken in de klassen en tijdens de teamvergadering. Op deze manier voelen kinderen zich nog meer betrokken bij de school en worden ze serieus genomen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van actief burgerschap.

7. Calamiteitenplan

Een aantal keer per jaar zal er met de groepen en de hele school geoefend worden om zo veilig en vlot mogelijk de school te verlaten en zich te verzamelen op een vaste plek op het plein. Ook overblijfmedewerkers zijn daarvan op de hoogte gesteld.

8. Kanjertraining/Pestprotocol/Gedragsprotocol

In alle klassen worden lessen gegeven van de Kanjertraining. Deze methode is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Soms is er meer nodig. Er is bijvoorbeeld sprake van pestgedrag. Hiervoor hanteren we het pestprotocol van de Kanjertraining.
Zowel de Kanjertraining als het bijbehorende pestprotocol voldoen aan de eisen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld worden. Het pestprotocol maakt deel uit van een ander protocol: Het protocol grensoverschrijdend gedrag. Hierin is stap voor stap aangegeven hoe wij als school reageren op ongewenste omgangsvormen. Op de website van de Toermalijn zijn de hierboven genoemde protocollen in te zien.

9. Schorsing

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Dit onder voorwaarden van Artikel 40c WPO. Nu schorsing in de wet is opgenomen, heeft de inspectie de

verantwoordelijkheid om toezicht te houden op naleving daarvan. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste ÈÈn week geschorst kunnen worden.

Het bevoegd gezag dient de schorsing te melden via een formulier dat op het internet schooldossier (ISD) van de inspectie is opgenomen. De inspectie gaat ervan uit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat de school zich rekenschap geeft van de gevolgen voor het kind. Van school mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaat en de stappen van het protocol Grensoverschrijdend gedrag heeft gevolgd. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn.

10. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 volgen wij bij een vermoeden van kindermishandeling de 5 stappen van de meldcode:
Stap 1 – In kaart brengen van signalen.
Stap 2 – Overleggen met een collega, contactpersoon en/of Veilig Thuis
Stap 3 – Gesprek met de betrokkene(n)
Stap 4 – Afweging maken met betrekking tot huiselijk geweld of kindermishandeling over wat nodig is. Bij twijfel wordt SHG (Stichting huisarts-geneeskunde) of AMK (Advies- en – Meldpunt Kindermishandeling) geraadpleegd.
Stap 5 – Er wordt een beslissing genomen:
– er wordt zelf hulp georganiseerd of er wordt een melding gedaan

Een volledig uitgewerkte meldcode is op de website van de Toermalijn terug te vinden.

Lees verder op pagina 30 van de schoolgids.

Naar de schoolgids

Rondleiding

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je onze school eens van binnen bekijken? Kom dan eens langs voor een rondleiding. We laten je graag meer van onze school zien.

Rondleiding aanvragen