Skip to main content

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waarin leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. De MR vergadert 6 keer per jaar en bespreekt alle zaken die te maken hebben met het schoolbeleid. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kunnen toehoorders verzocht worden de vergadering te verlaten. Twee keer per jaar voert de MR overleg met het bestuur en maandelijks met de directie over belangrijke schoolzaken als: huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, kwaliteit van het onderwijs, identiteit.

Het bestuur dient in veel situaties eerst advies in te winnen van de MR, dan wel haar instemming te verkrijgen, alvorens tot besluitvorming over te gaan. De MR is een belangrijk orgaan binnen onze schoolorganisatie. Het stelt ouders en teamleden in staat om mee te denken en mee te praten over het beleid van de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De oudergeleding van de MR behartigt de belangen van de ouders op beleidsmatig niveau. Een overzicht van de leden van de MR vindt u bij de contactgegevens. Bij vragen kunt u het mailadres gebruiken dat daar vermeld staat.

Leden van de MR

Geleding ouders:

  • Marije van Wanrooij (voorzitter)
  • Nienke de Boer
  • Nick Brouwer

Geleding personeel:

  • Christa van der Hel (vice-voorzitter)
  • Liane van ‘t Hof
  • Femke van Tol

Vragen & opmerkingen

Hebt u vragen over de medezeggenschapsraad? Of hebt u belangstelling om een taak te vervullen in de raad? Neem dan contact op met een van de leden van de raad.

mrtoermalijnzeewolde@gmail.com