Voor het eerst naar school
Hieronder vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Overzicht

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Aanmelden nieuwe leerlingen:
Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de locatie-directeur Manon Beek. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u alle gewenste informatie. Tijdens deze kennismaking zal er ook een rondleiding gegeven worden om de school “in bedrijf” te kunnen zien.

Wanneer naar school?
Op de Toermalijn zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Vier tot zes weken voordat uw kind naar school gaat, wordt u samen met uw kind door een van de leerkrachten uitgenodigd voor een kennismaking in de klas. Uw kind kan even wennen in de klas en u krijgt de praktische informatie over de start in de groep. Ook kunnen eventuele bijzonderheden worden besproken. Tijdens het gesprek worden ook twee meedraai ochtenden afgesproken, zodat uw kind alvast een beetje kan wennen. Zodra uw kind start, gaat het de eerste twee weken alleen de ochtenden naar school. Dit om in het ritme te komen en alle indrukken te verwerken. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten meestal na de kerstvakantie.

Zindelijkheid
Wanneer kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren, maar wanneer zindelijkheid op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is, willen we samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Daarvoor is een protocol gemaakt dat, indien nodig, met ouders besproken wordt.

Heterogene kleutergroepen
In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de oudere kinderen helpen de jongere kinderen), maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en werksituaties. Deze bevindingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem ‘Leerlijnen voor het jonge kind’. Aandachtspunten zijn daarbij: de motoriek, het spel, rekenen en taal.
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bijgehouden in het expertsysteem ZIEN! De ontwikkelingen van uw kind worden besproken tijdens de oudergesprekken. De leerstof wordt in de kring klassikaal aangeboden, differentiatie vindt plaats in bijvoorbeeld een kleine kring en het niveau van verwerking.
Naast het didactische programma wordt in alle groepen intensief gewerkt aan zelfstandigheid, samen werken, bewustwording van eigen verantwoordelijkheid, stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheid.
De overgang van groep 2 naar 3 Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. De heterogene samenstelling van de groep geeft kinderen de gelegenheid zich op eigen wijze te ontwikkelen, soms heeft een kind wat meer tijd nodig en soms heeft het meer uitdaging nodig. De mate van ontwikkeling is bepalend voor wanneer een kind naar groep 3 gaat. Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond de groep herfstkinderen. Bij de keuze voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Ouders worden altijd in het proces betrokken. Voor sommige kinderen is het beter wat langer te kleuteren, voor andere kinderen niet. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of bij een verschil van mening wordt de locatiedirecteur ingeschakeld. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt uiteindelijk de beslissing.

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
Sinds 2000 zijn er in Nederland belangrijke impulsen gegeven aan de voor- en vroegschoolse educatie. Voor- en Vroegschoolse Educatie houdt in dat kinderen al op jonge leeftijd (2 en 3 jaar) meedoen aan educatieve programma’s. De programma’s beginnen in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. Daarbij wordt er gestreefd naar een ‘warme overdracht’ vanuit peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en daarbij wordt een overdrachtsformulier gehanteerd.
Per januari 2019 is Zeewolde een VVE-gemeente. Er wordt op Zeewoldens niveau beleid gemaakt en een keuze gemaakt welke methode gehanteerd wordt om kinderen te begeleiden. De doelstelling van het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.
Kinderopvang, in het bijzonder peuteropvang, is de pedagogische voorziening waar vrijwel alle jonge kinderen uit Zeewolde met hun ouders samenkomen. Kinderen leren van en met elkaar. De peuteropvang is een eerste stap buitenshuis en maakt deel uit van de leefwereld van kinderen.
Met het consultatiebureau samen vormt de peuteropvang de basisinfrastructuur die nodig is om de ontwikkeling te volgen, preventief te ondersteunen, voortijdig te kunnen signaleren en oplossingen te bieden als er zorgen zijn om ouders en de ontwikkeling van kinderen.
Jonge ouders bouwen een band op met elkaar en met de vaste medewerkers op de peutergroepen. De peuteropvang is de plek waar ouders elkaar ontmoeten, zorgen delen en tips kunnen uitwisselen. Hier ligt een vanzelfsprekende taak voor de medewerkers om passende ondersteuning te bieden, vanuit de band met ouders en kinderen, inspelend op de vragen van ouders.
De Jeugd(gezondheids)zorg heeft vanuit haar signaleringsrol een taak in de indicatie voor VVE, de medewerkers hebben daarbij een specifieke rol om door te verwijzen op het belang van deelname aan VVE. Op deze manier zal het bereik van risicokinderen vergroot worden. De samenwerking en korte lijn tussen de medewerkers van het consultatiebureau en de aanbieders in de kinderopvang is hierbij van cruciaal belang.
Kinderopvangaanbieders voeren hun taak in preventie en vroeg-signalering beter en professioneler uit naarmate er meer verbinding en samenwerking met het basisonderwijs tot stand komt. Met de verplichte doorgaande lijn in het VVE programma, het kindvolgsysteem en een koppeling met de zorgstructuur op onze school komt deze samenwerking en wisselwerking als vanzelfsprekend tot stand.
In 2019-2020 staat VVE bij ieder op de agenda en zullen vergaande afspraken met alle betrokkenen gemaakt worden. Ouders worden van de ontwikkelingen middels de nieuwsbrieven op de hoogte gesteld.
Voor alle leerlingen geldt (ook die leerlingen waarvan geen voorgeschiedenis bekend is) dat bij aanmelding de procedure wordt gevolgd zoals die in het schoolondersteuningsprofiel is beschreven.

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.