Visie en missie
Hieronder lichten wij toe wat ons visie en missie is.

Uitgangspunten

MISSIE
De missie van KBS de Toermalijn is:
‘Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen’
– Gewoon goed onderwijs –

Uitgangspunten
Hoe wij deze missie uit willen dragen kunt u hieronder lezen. Belangrijk zijn daarbij onze uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de grondslag van waaruit gewerkt wordt en bepalen in belangrijke mate het gezicht van onze school.

Levensbeschouwing:
De Toermalijn staat voor een katholieke school waar we met respect en waardering voor en met elkaar omgaan. Alle kinderen ongeacht hun achtergrond, nemen aan alle activiteiten rondom levensbeschouwing deel. Het levensbeschouwelijk onderwijs is als een rode draad door de school terug te vinden. Daardoor wordt een belangrijke meerwaarde aan het onderwijs toegevoegd.

Schoolklimaat:
De Toermalijn is een basisschool waar een ieder zich thuis en veilig voelt en waar het belang van het kind voorop staat; een plek van geborgenheid in een opgeruimde en sfeervolle school.
D.m.v. projecten betrekking hebbend op ‘de Veilige School’ zorgen wij ervoor dat er blijvend aandacht is voor de omgang met elkaar. Aandacht voor ‘normen en waarden’, voor ‘leef- en omgangsregels’ neemt een belangrijke plaats in. Het aanbieden van de Kanjertraining levert hierbij een grote bijdrage. Als een kind lekker in zijn vel zit, wordt het leren makkelijker. De samenwerking tussen kind, ouders en leerkrachten kenmerkt zich door een open communicatie, betrokkenheid, wederzijds respect en oog hebben voor elkaar. We hebben aandacht voor een goede, positieve sfeer op school waarin een ieder gezien, gekend en herkend wordt. Iedereen mag er zijn!

Kinderen dragen verantwoordelijkheid:
Naast belangrijke aspecten als zelfstandigheid en creativiteit, leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, ontwikkeling en handelen. Ze hebben de leerkracht en hun ouders nodig om hierin te sturen. Samen zorgen voor een prettig klimaat om in te werken en te spelen.

Effectief onderwijs; individuele aandacht en zorg:
De school streeft naar een zo effectief mogelijke aanbieding van onderwijs, met ruime aandacht voor het individuele kind. Door te denken in mogelijkheden kunnen we de talenten, kwaliteiten en creativiteit van de kinderen waarborgen.
We werken met differentiatie waar het kan, kinderen mogen tijdens het circuit kiezen voor workshops waarin ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ook werken we regelmatig groepsdoorbrekend zodat de leerlingen leren van en met elkaar.

21e eeuws leren:
Door middel van 21e eeuws leren willen we de kinderen betekenisvol onderwijs geven en zorgen dat de kinderen de hoogst haalbare resultaten behalen binnen hun talenten en mogelijkheden. Ook willen we voorbereidend bezig zijn voor hun toekomst. Hierbij willen we werken aan de volgende vaardigheden: samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden.

Zelfstandig werken:
In een overzichtelijke en uitdagende leeromgeving leren kinderen van jongs af aan hoe ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren, een ieder op zijn eigen niveau

Contact met ouders:
Op de Toermalijn is een goed contact met ouders zeer belangrijk. Wij zien het als een belangrijke voorwaarde en tegelijkertijd waardevolle ondersteuning. We streven naar een goed contact met ouders waarbij de deur altijd open staat en waar we ouders zoveel mogelijk willen betrekken bij het onderwijs. Door de inzet van de huidige ict-mogelijkheden kunnen we ouders op vele manieren bereiken.
Het komt de ontwikkeling van het kind ten goede als er een prettige samenwerking is tussen ouders en school.
“Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs én de school ten goede”.

Gesprek, werk, spel en viering:
Hierin ligt de sleutel van ons onderwijs. Het zijn de 4 basisprincipes die in alle groepen een vaste plek hebben in het rooster.

De Toermalijn in de winter

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.