Schoolstart
Voor het eerst naar school

Wanneer naar school?

Wanneer naar school?

Zodra uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt mag het hele dagen naar school. Voor een goede opvang, begeleiding en organisatie is het van belang dat u uw kind tijdig aanmeldt. Ruim voordat uw kind vier jaar wordt, wordt u uitgenodigd voor een ‘open huis’. Naast een bezoek aan de klas krijgt u dan alle praktische informatie over de start op school. Kinderen die in december 4 jaar worden starten na de kerstvakantie op school. Om alvast een beetje te wennen, mag het kind twee ochtenden meedraaien. Dit wordt tijdens het bezoek met u afgesproken.

Aanmelden nieuwe leerlingen:

Ook in de loop van het schooljaar komen nieuwe kinderen op school. Nieuwe ouders kunnen contact opnemen met de locatie-directeur. Zij nodigt u graag uit voor een nadere kennismaking op school en geeft u alle gewenste informatie. Tevens krijgt u de gelegenheid de school te bekijken.

De start op de Toermalijn: Op de Toermalijn zijn alle kinderen vanaf 4 jaar welkom in de kleutergroep.

Zindelijkheid

Wanneer kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren, maar wanneer zindelijkheid op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is, willen we graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te worden. Daarvoor is een protocol gemaakt dat met ouders besproken wordt indien nodig.

Heterogene kleutergroepen

In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de sociale ontwikkeling van de kinderen (de groten helpen de de kleintjes), maar ook voor de verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Vanaf het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en werksituaties. Deze bevindingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem KIJK.

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij:

– sociaal emotioneel gedrag          – kringgedrag

– zintuiglijke ontwikkeling           – werkgedrag

– hoeveelheid/ordenen                 – spelgedrag

– zelfredzaamheid                       – motoriek

– taalontwikkeling

Eind groep 1 en midden groep 2 worden de Citotoetsen taal en rekenen afgenomen. Eind groep 2 alleen bij kinderen waar nog twijfel over bestaat. Uiteraard wordt dit met de ouders overlegd.

De overgang van groep 1 naar 2 en 3

Als school hanteren we een voorzichtig en zorgvuldig beleid rond deze groep herfstkinderen. Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen. Om dit waar te maken willen we niet automatisch alle herfstkinderen 2 ½ jaar in de groepen 1 en 2 laten verblijven, maar voor ieder kind individueel beslissen of verlenging of juist verkorting van de kleuterperiode het beste is.

Bij de keuze voor verkorting of verlenging van de kleuterperiode is het bieden van een ononderbroken ontwikkeling doorslaggevend, niet de kalenderleeftijd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken. Bij twijfel of bij een verschil van mening wordt delocatiedirecteur ingeschakeld. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid en neemt de beslissing.

Na de kleuterperiode …

Aanbieding van leerstof geschiedt in eerste instantie klassikaal. In de verwerkingsopdrachten vindt er een brede differentiatie plaats passend bij de ontwikkeling en vaardigheden van uw kind. (zie ook kwaliteitszorg)

Aan de hand van toetsen en observaties houden de leerkrachten nauwgezet de ontwikkeling van de kinderen bij.

Naast het didactische programma wordt in alle groepen intensief gewerkt aan zelfstandigheid, samen werken, bewustwording van eigen verantwoordelijkheid, stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheid.

De Toermalijn in de winter

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Vul je e-mail adres in om je aan te melden.