Regels en Afspraken
Telefonisch is het hoofdgebouw bereikbaar onder het nummer.

Overzicht

 1. De telefoon

Telefonisch is het hoofdgebouw bereikbaar onder het nummer (036)5226020 

Ziekmeldingen kunt u ’s morgens voor schooltijd doorgeven tussen 8.00 uur en 8.20 uur.

’s Middags zijn wij in elk geval tot 17.15 uur aanwezig.

 1. Schooltijden

De schooltijden zien er als volgt uit :

* ’s morgens:         groep 1 t/m 8        8.30 – 12.00 uur

* ’s middags:         groep 1 t/m 8        13.15 – 15.15 uur

* woensdagmiddag vrij

BELANGRIJK:

* Voor schooltijd zijn de kinderen vanaf 8.20 welkom op school. Stuur uw kind a.u.b. niet eerder naar school. Tien minuten voordat de school begint, is vroeg genoeg om op tijd aanwezig te zijn. Daar staat tegenover dat te láát komen heel vervelend is. Zorgt u ervoor dat uw kind op tijd is. De lessen starten om 08.30 uur!

’s Middags zijn de kinderen welkom vanaf 13.05 uur. Zij mogen alvast naar binnen gaan of vooral bij mooi weer, nog even buiten spelen. We verwachten de kinderen om 13.15 uur in de klas.

* Wij vinden het prima dat u uw  kind in de beginjaren zelf naar school brengt. Niemand hoeft buiten de deur te wachten. Vanaf 8.20 uur en vanaf 13.05 is iedereen van harte welkom. Wij vragen u echter dringend om op tijd de klas te verlaten, zodat de leerkracht met het werken kan beginnen.

 1. Gymnastiek

De  leerlingen van groep 1/2  hebben een aantal keer per week spel/gym. De leerlingen gymmen in gymkleding. Gymschoenen voorzien van een goede zool (liefst zonder veters) zijn verplicht.

Gymrooster voor de overige groepen:

Hier vindt u het gymrooster.

Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij hun gymspullen (gymbroek en -shirt of gympak en goede schoenen) mee naar school nemen.

De leerlingen behoren regelmatig hun gymspullen mee naar huis te nemen om ze te laten wassen!

 Belangrijk:

* In verband met veiligheid moeten de leerlingen tijdens de gymlessen hun sieraden en horloges afdoen. Soms raken ze zoek. We verzoeken de leerlingen dringend om op de dagen dat ze gym hebben, geen sieraden om te doen.

* Een aantal groepen gaat met de fiets naar de gymlessen toe. Het is belangrijk dat hun fiets in orde is. Wilt u daar extra aandacht aan schenken?!

 1. Buiten spelen

Tijdens een schooldag wordt er volop gebruik gemaakt van het schoolplein. Voor het buiten spelen hanteren wij gescheiden pauzes:

08.45-10.00 uur:             groepen 1-2

10.00-10.15 uur:              groepen 3 t/m 5

10.15-10.30 uur:              groepen 6 t/m 8

10.30-11.45 uur:              groepen 1-2

’s Middags spelen de groepen 1-2 ook buiten.

 

 1. Vakantierooster 2016-2017

Zeewolde hoort bij regio Midden. Dit betekent dat wij met ons vakantierooster parallel lopen met de Veluwe.

 Vakantierooster en studiedagen 2016-2017

 

 1. Studiedagen/vrije dagen bij activiteiten

Ook in het komend schooljaar hebben wij met het schoolteam een aantal studiedagen gepland.

Wilt u de data goed doornemen en in uw agenda noteren?

 1. Bericht van afwezigheid

Wanneer uw kind om een bepaalde reden niet naar school kan komen (ziekte, doktersbezoek, etc.), verwachten wij zo snel mogelijk een berichtje. Dit kan telefonisch, bij voorkeur voor schooltijd, maar uiteraard ook per mail. Eventueel kunt u ook een briefje meegeven aan een broer, zus of buurkind.

Noot:

* Een bezoek aan de dokter of de tandarts hoeft geen hele ochtend te duren. Wij verwachten uw kind gewoon op school als het bij de dokter is geweest, ook al is dit maar voor een uur.

* Wij weten dat het moeilijk is, om bovenstaande afspraken te maken buiten schooltijd om. Wij vragen u toch om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

 1. Aanvragen van verlof

Regelmatig bereiken ons aanvragen tot verlof van leerlingen. Dit varieert van het wegbrengen van oma naar Schiphol tot een tussentijdse vakantie van 14 dagen. Het team van de Toermalijn ervaart dit soort verzoeken steeds meer als een probleem. Vooral rond de schoolvakanties neemt het aantal vakantie-aanvragen gestaag toe, terwijl ook die laatste schooldagen voor een vakantie voor de leerlingen heel belangrijk zijn.

De minister heeft een aantal duidelijke regels opgesteld m.b.t. het aanvragen van verlof:

 1. De directie van een basisschool mag maximaal 10 dagen per jaar toestemming geven voor schoolverzuim wegens gewichtige omstandigheden. U kunt hierbij denken aan:

– verhuizing

– familieomstandigheden

– bijzonder jubileum.

Andere gewichtige omstandigheden te beoordelen door de directie van de school.

(vakantie-aanvragen vallen niet onder de categorie ‘gewichtige omstandigheden’).

 1. Voor aanvragen van vakanties worden de volgende criteria gehanteerd:

–  mensen, die vanwege hun werk alleen buiten

de 13 weken schoolvakantie met vakantie kunnen

– mensen die een zelfstandig bedrijf uitoefenen

– familiebezoeken buiten Nederland.

In alle gevallen geldt dat een dergelijk verzoek ruimschoots (minimaal 3 maanden) van te voren moet worden aangevraagd. Tevens vragen wij u een werkgeversverklaring te overhandigen.

Elk verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de ambtenaar leerplichtzaken.

 1. Schoolverzuim

Er zijn twee vormen van schoolverzuim: geoorloofd schoolverzuim, waarbij tevoren met de directie en de groepsleerkracht overleg is gevoerd, en waarbij het overleg schriftelijk is aangevraagd (zie ‘tot slot’ van dit hoofdstuk) of ziekteverlof (dat telefonisch of per mail is doorgegeven). Indien geoorloofd schoolverzuim langdurig noodzakelijk is, zal in overleg tussen ouders en groepsleerkracht een vervangend lespakket worden samengesteld. Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 16 dagen aansluitend) zijn wij verplicht dit te melden bij Regionaal Bureau Leerlingzaken.

Ook bestaat het ongeoorloofd verzuim. In dit geval heeft de directie een verlofverzoek afgewezen en is de leerling toch niet op school, of wordt zonder overleg en/of opgaaf van redenen van school thuis gehouden. Bij ongeoorloofd verzuim zal een melding worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zeewolde. Ongeoorloofd verzuim is strafbaar op grond van de leerplichtwet en op overtreding staan boetes.

Tot slot: Verzoeken om bijzonder verlof moeten altijd schriftelijk worden gericht aan de locatiedirecteur. Een formulier omtrent verlofaanvraag kunt u bij haar ophalen of downloaden op www.toermalijn.net onder menukeuze: bijzonder verlof.

De school neemt geen verantwoordelijkheid voor het missen van onderwijsactiviteiten bij verlof.

Adres leerplicht:

Regionaal Bureau Leerlingzaken

0341-474400

www.regionoordveluwe.nl

 1. Lesuitval

Indien door onverwachte omstandigheden de lessen uitvallen, zal dit altijd telefonisch, schriftelijk of per mail aan u worden doorgegeven. In de praktijk kan deze situatie zich voordoen doordat bijvoorbeeld bij ziekte van een leerkracht geen vervangers beschikbaar zijn. Alleen in uiterste gevallen zullen de leerlingen naar huis worden gestuurd. Voor leerlingen voor wie thuis geen opvang is, zal op school een oplossing worden gezocht.

 

 1. Verwijdering en schorsing van leerlingen

Voor dit onderwerp verwijzen wij u naar de wettelijke bepalingen en de procedures die opgesteld zijn door de Bond Katholiek Primair Onderwijs (KBO). Bij de locatiedirecteur kunt u deze informatie opvragen. In de beleidsnota ‘aannamebeleid’ wordt aangegeven welke handelswijze gevolgd wordt.

 1. Sponsoring

Als school kunnen wij ons vinden in de uitgangspunten van “Het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring”.

De uitgangspunten luiden als volgt:

 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
 • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en de algemeen geldende fatsoensregels.
 • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
 • Wij maken geen gebruik van sponsoring, tenzij het aansluit bij ons onderwijsaanbod en er geen duidelijke tegenprestatie van onze school wordt verwacht.

We werken wel mee aan het verspreiden van folders, waarin ouders in de gelegenheid worden gesteld om tijdschriften en boeken te bestellen, die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen.

Als zich in de toekomst een sponsoraanbod voordoet, zal de school dat toetsen aan het beleid.

 1. Verzekeringen van de school

Voor alle leerlingen heeft het schoolbestuur een collectieve ongevallen- en WA-verzekering afgesloten.

Kort samengevat: waarvoor zijn wij verzekerd?

In ons pakket zit:

* Ongevallenverzekering (onder schooltijd, maar ook onderweg van en naar school)
– in geval van overlijden of een ongeval met handicap tot gevolg
– n.a.v. ongeval: secundaire geneeskundige hulp. Indien de eigen verzekering niet toereikend is zal onze verzekering aanvullend uitbetalen (bijv. het eigen risico)

* Aansprakelijkheidsverzekering bij schoolse activiteiten: indien de school onrechtmatig heeft gehandeld of nalatig is gebleken.


Waarvoor zijn wij niet verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering.

Alle ouders in Nederland behoren zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor hun kinderen te hebben. Dat houdt in dat zij verzekerd zijn voor schade die hun zoon/dochter veroorzaakt, waar dit ook is. Dat kan op straat, thuis, op de vereniging, bij de buren of op school tijdens schooltijd.

Dus: ouders blijven, ook al zijn hun kinderen op school, aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt door de school niet weggenomen.

Tot slot:

Ouders kunnen een aanvullende eigendoms-verzekering voor hun kinderen afsluiten voor:

– schade aan bijv. fietsen

– diefstal

De verzekering kent een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis. Op school kunt u bij de locatiedirecteur meer informatie verkrijgen.

 1. Op de fiets naar school

Veel leerlingen komen op de fiets naar school.

Wij willen u het volgende vragen:

 1. Indien u op een redelijke loopafstand van school woont, verzoeken wij u om uw kind lopend naar school te laten gaan. Hierdoor blijft er voldoende ruimte voor die leerlingen die wel met de fiets moeten komen.
 2. Hoewel er regelmatig toezicht op de fietsenstalling is, blijft er altijd een kans op beschadiging. Grotendeels kan dit gevaar worden voorkomen, als de fietsen correct naast elkaar worden geparkeerd.
 1. Weeksluitingen

Regelmatig worden er op de vrijdagmiddag weeksluitingen gehouden. Op de website, onder het kopje agenda, kunnen ouders opzoeken wanneer de groepen aan de beurt  zijn.

De bedoeling is dat alle groepen een paar keer per jaar aan de beurt komen. Zij verzorgen dan bijv. een toneelstuk, muziekstuk of een dansje. De ouders van de leerlingen die optreden zijn welkom vanaf 14.05 uur.

Alle weeksluitingen beginnen om 14.15 uur.

 1. Op kamp

Op de Toermalijn is het al jaren traditie dat de groepen 6 , 7 en 8 op kamp gaan. Wij vinden dit een meerwaarde van onze school, omdat leerlingen tijdens een kamp op een andere manier met leren en ontwikkelen  bezig zijn en bovenal veel plezier hebben met elkaar.

Door een aantal dagen intensief met elkaar te leven, gaan leerlingen op een andere manier met elkaar om. Er wordt een beroep gedaan op andere kwaliteiten en vaardigheden.

Vaardigheden waaraan je kunt denken:

–           sociale vaardigheden
–           discipline
–           creativiteit
–           samenwerking

We hebben ervoor gekozen om aan het begin van het schooljaar op kamp te gaan, zodat de leerlingen en hun leerkrachten een heel jaar kunnen profiteren van hetgeen wordt bereikt tijdens het schoolkamp.

Groep 6 gaat twee dagen op kamp. De leerlingen worden door hun ouders naar de locatie gebracht en een dag later worden ze daar weer opgehaald. Ouders kunnen dan zien waar hun kind verblijft.

De groepen 7 en 8 gaan drie dagen op kamp. De leerlingen fietsen in groepjes onder begeleiding van een leerkracht of ouder naar de kamplocatie.

De kamplocaties worden ieder jaar met veel zorg uitgezocht waarbij rekening wordt gehouden met de fietsafstand, het aantal leerlingen en de beschikbaarheid van de locaties. Kamplocaties op de Veluwe zijn nog steeds het meest favoriet.

 1. Knutselmaterialen

Op school wordt veel gewerkt met zgn. ‘kosteloos’ materiaal. Klein kosteloos materiaal kunt u het hele jaar door voor ons verzamelen.

Hieronder verstaan we:

 • closetrollen, luciferdoosjes, kleine doosjes, lege filmbuisjes, kurken, keukenrollen, tijdschriften, plastic doppen, felgekleurde lapjes stof, kleine yoghurtbakjes, eierdozen, kleine blokjes afvalhout.

Hebben we dit materiaal nodig, dan hoort u dit tijdig van de leerkracht.

 1. Speelgoed

Bij bijzondere omstandigheden, zoals verjaardag, sinterklaasfeest, e.d. is het voor de leerlingen een leuke gelegenheid om iets van hun eigen speelgoed mee te nemen naar school. Verder willen we het meenemen van speelgoed beperkt houden

19. Abonneren op jeugdbladen

Aan het begin van het schooljaar kunt u uw kind(eren) kunnen abonneren op: Bobo, Okki,Taptoe of National Geographic.

Alle leerlingen krijgen een folder mee naar huis. De leerlingen krijgen de bladen thuis bezorgd.

20. Verjaardag ouders

De leerlingen van groep 1/2 mogen voor de verjaardagen van hun vader en moeder een kleurplaat maken.

In elke klas hangt een kalender waarop u de verjaardagen kunt noteren, zodat uw kind voldoende tijd heeft om er iets moois van te maken.

 1. Eten/drinken

De kleine pauze:

We gaan ervan uit dat de leerlingen fruit en/of groente mee krijgen naar school. Daarnaast zijn de volgende etenswaren als uitzondering ook toegestaan: een boterham, plakje ontbijtkoek, rijstwafel of Liga.

Op de woensdag geldt een verplichte groente/fruitdag voor de groepen 1 t/m 8.

Trakteren:

Ook voor de verjaardag traktaties vinden we het erg fijn als er gezond getrakteerd wordt. Wat wij verstaan onder gezonde, verantwoorde traktaties:

–           Groente,  fruit en rozijntjes
–           Kaas en worst
–           Krentenbolletjes
–           Soepstengel
–           Ongezoete popcorn
–           Producten uit de schijf van vijf
–           Een kleinigheidje zoals bijvoorbeeld een gum, sticker of potlood.

Vindt u het toch leuk om tijdens de verjaardag van uw kind op bijvoorbeeld cakejes, snoep of chocolade te trakteren, geen probleem. Zorg er dan voor dat de traktaties per stuk verpakt zijn. De leerlingen kunnen de traktaties dan mee naar huis nemen en u als ouder kunt dan kiezen wat een geschikt moment is om dit aan uw kind te geven. Wanneer u kiest voor zo’n traktatie, dan verwachten wij wel dat u van tevoren met uw kind bespreekt dat de traktaties niet in de klas worden opgegeten. Uw kind weet dan wat het kan verwachten.

Er hoeft geen traktatie meegenomen te worden voor de leerkrachten. De jarige mag met een verjaardagskaart de klassen rond.

Vieringen op school:

Natuurlijk blijven er momenten in het jaar die we met elkaar willen vieren. Denk aan: Sinterklaas, Kerst en Pasen. Op deze momenten zal er gezocht worden naar een traktatie passend bij het feest, zoals een kerstkoekje, strooigoed of een broodhaantje. We vinden als team dat deze traktaties bij de feesten horen.

 22. Studenten PABO

Dit schooljaar zullen enkele studenten van verschillende opleidingen op de Toermalijn de praktijkopdrachten komen uitvoeren. We vinden het een belangrijke taak om leerkrachten in spé op te leiden voor het werk in het onderwijs.  Wij heten hen van harte welkom. In de Infotoer zal vermeld worden in welke groepen de stagiaires werkzaam zullen zijn.

De Toermalijn heeft het certificaat erkend leerbedrijf ontvangen. Daarmee wordt aangegeven dat wij leerlingen begeleiden voor het leren in Zorg, Welzijn en Sport.

 1. Verfschorten

Bij veel handvaardigheidactiviteiten wordt gewerkt met lijm, verf, ecoline, vernis, klei, etc. Het gebeurt regelmatig dat hierdoor kleren van leerlingen worden bevuild. Voor de leerlingen vanaf groep 3 kan het zijn dat we daarom een oproep doen om een oud overhemd mee te geven.

 

 1. Van wie is dit?

Wilt u bekers, tassen, spijkerjasjes, gymkleren, regenjassen, laarzen, wanten e.d. duidelijk van naam of herkenningsteken voorzien? Dit voorkomt onnodig zoekraken.

TIP: Wanten en/of handschoenen die aan de jas vastzitten kunnen niet kwijtraken.

 1. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u vinden in een  mand in de teamkamer. Sieraden leggen wij in een kleiner mandje. Kijk a.u.b. regelmatig na of uw kind  niets kwijt is.

 1. Foto’s bij evenementen

Bij elk evenement (behalve bij weeksluitingen) worden door een fotograaf foto’s genomen. Op onze website www.toermalijn.net vindt u meer informatie. Ook via de Infotoer houden wij u op de hoogte.

 1. Bankrekeningnummer ouderraad

 Bankrekeningnummer : IBAN NL43RABO030.86.45.618
t.n.v. Ouderraad de Toermalijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toermalijn

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.