Medezeggenschapsraad
Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Informatie

Algemene introductie

Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Op beleidsmatig niveau heeft de MR namens ouders en personeel, afhankelijk van het onderwerp, instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betreft bijvoorbeeld; huisvesting, personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting en kwaliteit van het onderwijs. De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen. De MR vergadert 1x in de twee maanden (zie jaarkalender). Gasten zijn welkom bij het openbare gedeelte van de vergadering. Ze dienen zich wel vooraf bij een van de MR leden aan te melden.

De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Op De Toermalijn bestaat de MR uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De leerkrachten worden door het team voorgedragen. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven.
Als u hier meer over wilt lezen verwijzen wij u graag naar de digitale folder    ” Ik in de medezeggenschapsraad? “

Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat open voor algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen we ons samen inzetten voor een optimale schoolsituatie. Stuur een email naar medezeggenschapsraad@toermalijn.net

Naast de reguliere vergaderingen komt de GMR regelmatig bij elkaar.
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die geformeerd wordt uit leden van de MR van ‘de Toermalijn’ en collega-school ‘de Zevenster’.

Voor informatie, klikt u op onderstaande onderwerpen

Foto’s

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.