Kwaliteit onderwijs
Hoe de school aan de kwaliteit van het onderwijs werkt.

Waar leggen wij de nadruk op

1. Lekker in je vel zitten

Pas als je lekker in je vel zit kan je optimaal presteren.

Met de onderwerpen van ‘de Veilige school’ zorgen wij ervoor dat het welbevinden van de kinderen zo optimaal mogelijk is.

Voor de sociaal/emotionele ontwikkeling (SEO) van de kinderen is er methodemateriaal ingevoerd. Dit kan direct ingezet worden op het moment dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Het schoolteam heeft de ‘Kanjertraining’ gevolgd, zodat elke leerkracht toegerust is om kinderen adequaat te helpen bij sociaal-emotionele problemen. Er is een ‘Pestprotocol’ ontwikkeld.

Door deze methoden in te zetten werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

2. Volgen van prestaties

Alle prestaties van de leerlingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Daarin worden resultaten opgenomen vanuit de methodetoetsen, de toetsen vanuit het Cito en de sociaal emotionele ontwikkeling. Tijdens de groepsbesprekingen tussen de leerkracht en de intern begeleider, die drie keer per jaar plaatsvinden, worden de vorderingen besproken. Indien het nodig is zal direct een aanpassing gedaan worden voor het individuele kind of voor (een deel van) de groep. Wij stellen de groepsplannen regelmatig bij, bespreken deze en evalueren de ontwikkelingen. Het resultaat is dat de kinderen grotendeels boven de inspectienormen presteren.

Door deze methoden in te zetten werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

3.ICT

ICT is niet meer weg te denken in ons onderwijs. Op onze scholen zijn werkplekken voor de leerkracht, werkplekken voor de leerlingen en digiborden gerealiseerd. Inmiddels hebben wij de mogelijkheid om per lokaal meer hardware aan te sluiten. Zo kan de leerkracht tijdens de les gebruik maken van notebooks, tablets en computers. Deze worden gebruikt voor het oefenen van leerstof, het opzoeken van informatie en het verwerken van opdrachten. Hiermee willen wij werken aan vaardigheden die de leerlingen in de 21e eeuw nodig hebben.

Door op deze manier ICT in te zetten werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

Zie ook ICT

4. Ouderparticipatie

Een goed contact en de daarbij behorende communicatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Zo staat het in de schoolgidsen van onze scholen. Onder contacten wordt niet alleen verstaan dat wij elkaar informeren over de vorderingen van uw kind. Uw kind heeft er baat bij als ouders en school samen optrekken, met name op die momenten dat uw kind tijdelijk extra begeleiding nodig heeft. Voor onze scholen is ook de hulp van ouders belangrijk. Ouders die ons belangeloos helpen met activiteiten, vieringen en uitjes. Ouders die zitting hebben in geledingen. Zonder deze ouders zouden wij niet het onderwijs kunnen realiseren dat wij nu bieden. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Door ouderparticipatie in te zetten, werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

5.Pestprotocol

Plagen mag. Als plagen regelmatig voorkomt en de ander heeft daar last van, spreken wij over pesten. Belangrijk is te weten of uw zoon of dochter ervaart gepest te worden. Indien wij samen met u, direct tot actie overgaan, kunnen wij het probleem het beste aanpakken. Terecht verwachten ouders van de school dat wij alert zijn. De school verwacht van ouders dat zij op hun beurt de leerkracht op tijd informeren. De school hanteert daarbij een door het ministerie erkend pestprotocol. Dit is het pestprotocol van de Kanjertraining. U kunt dit protocol en de daarbij horende informatie vinden op onze website. Onze inzet is ‘de Veilige School’ en wij willen graag dat alle kinderen met plezier naar school toe gaan. Immers wie beter in zijn vel zit, leert ook beter.

Door de Kanjertraining in te zetten werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

6. Samenwerking

Al sinds de start van Kaleidoscoop vindt een intensieve samenwerking plaats tussen SKOZ (de Toermalijn) en SIBZ (Kaleidoscoop). Beide besturen hebben deze samenwerking in een overeenkomst beschreven. De minister van onderwijs heeft eind februari deze samenwerkingsovereenkomst, tussen beide besturen, bekrachtigd. Zo borgen we de bestuurlijke kracht, continuïteit en profiteren we van schaalgrootte. Tevens versterken we de mogelijkheden voor het personeel op bijvoorbeeld ontwikkeling en carrière.

Een grote meerwaarde is dat beleidsnota’s, ontwikkelingen in het onderwijs, activiteiten en expertise, etc. uitgewisseld worden en samen worden opgepakt.

Door deze samenwerking te realiseren, werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs.

De Toermalijn in de winter

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.