De veilige school
Een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie.

Uitgangspunten

De Veilige School is een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie. Samen met ouders willen wij realiseren dat leerlingen lekker in hun vel zitten in een veilige omgeving:

Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen.

De Veilige School is vormgegeven in onderstaande items:

 1. Contactpersoon

Op de Toermalijn zijn Rianne Wienk en Simone Nell de contactpersonen. Dit betekent dat het hun taak is om signalen van ouders, leerlingen en/of leerkrachten op te vangen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Het is geenszins de bedoeling dat zij bezig zijn de problemen op te lossen. Het kan zijn dat zij u verwijzen naar een vertrouwenspersoon van de JGZ of naar een andere instantie die u of uw kind verder kan helpen. Het is belangrijk te weten, dat de klacht vertrouwelijk behandeld wordt. (Zie hoofdstuk Klachtenregeling).

 1. Methoden SEO

We hebben methodemateriaal ingevoerd omtrent sociaal/emotionele ontwikkeling (SEO) van de leerlingen. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 8 lesstof aangeboden omtrent roken, drinken, alcohol en drugs. Mede om leerlingen duidelijk te maken welke gevolgen er kunnen zijn bij gebruik van bovenstaande producten. Het schoolteam heeft de cursus de Kanjertraining gevolgd. Zij zijn allen toegerust om leerlingen adequaat te kunnen helpen bij sociaal-emotionele problemen.

 1. Prettig geregeld

Prettig geregeld staat voor een project dat wij een paar jaar geleden binnen onze school gehouden hebben. In elke klas hangt een poster met de volgende tekst: Als je oog hebt voor elkaar, is je schooldag veel leuker, echt waar. Deze poster symboliseert alle afspraken en regels die wij samen met de leerlingen opgesteld hebben. Afspraken en regels die wij binnen de school hanteren om het voor de leerlingen zo duidelijk mogelijk te maken. Als het even fout gaat, dan wordt daar naar verwezen. Leerlingen of groepjes leerlingen worden daar dan ook op aangesproken. Elke schooljaar worden deze afspraken herhaald tijdens het project “waarden en normen”.

 1. Enquête

Elke 2 jaar houden wij een enquête onder de ouders en leerlingen. De bedoeling van deze enquête is het zo goed mogelijk in beeld krijgen van wat er goed en minder goed gaat op onze school. Vragen als: ‘Mijn kind voelt zich veilig/prettig in de klas/in de school/rond de school’ of ‘Mijn kind heeft last van andere kinderen’ en vragen over regels, klachten en contact met de leerkracht/schoolleiding, komen erin voor. N.a.v. de resultaten van de enquête kunnen wij constateren dat er een grote mate van tevredenheid is onder ouders en leerlingen van onze school. Eventuele punten die onze aandacht nodig hebben, worden opgepakt in het project “waarden en normen”.

 1. De leerlingenraad

Op de Toermalijn hebben we een leerlingenraad. In september vinden de verkiezingen plaats. Vertegenwoordigers van kinderen van groep 5 t/m groep 8 komen  daarna eens per 6 weken bij elkaar om samen met de locatiedirecteur onderwerpen te bespreken die kinderen bezighouden. Onderwerpen als: indeling van het schoolplein, een knikkertoernooi organiseren of afspraken binnen de school en op het schoolplein, komen aan de orde. Kinderen van groep 8 maken de notulen, die ze daarna verdelen over de leerkrachten van de school. Op deze manier voelen kinderen zich nog meer betrokken bij de school en worden ze serieus genomen.

 1. Verkeersouders

De verkeerssituatie om de school is een blijvend aandachtspunt van zowel ouders als leerkrachten. Binnen onze school is er 1 ouder bereid gevonden om de taak van verkeersouder op zich te nemen. U vindt deze naam achterin de gids. Met elkaar willen we een zo veilig mogelijke omgeving voor onze kinderen creëren.

 1. Calamiteitenplan

Een aantal keer per jaar zal er met de groepen en de hele school geoefend worden om zo veilig en vlot mogelijk de school te verlaten en zich te verzamelen op een vaste plek op het plein. Ook overblijfouders zijn daarvan op de hoogte gesteld.

 

 1. Kanjertraining/Pestprotocol/Gedragsprotocol

In alle  klassen worden lessen gegeven van de Kanjertraining. Deze methode is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Soms is er meer nodig. Er is bijvoorbeeld sprake van pestgedrag. Hiervoor hanteren we het pestprotocol van de Kanjertraining.

Zowel de Kanjertraining als het bijbehorende pestprotocol voldoen aan de eisen die vanuit het Ministerie van Onderwijs gesteld worden.

Het pestprotocol  maakt  onderdeel uit van een ander protocol: Het protocol grensoverschrijdend gedrag. Hierin is stap voor stap aangegeven hoe wij als school reageren op ongewenste omgangsvormen.

Op de website van de Toermalijn zijn de hierboven genoemde protocollen in te zien.

 1. Schorsing
  Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op naleving daarvan.

Schorsen is onder voorwaarden van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus 2014. Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden.

Het bevoegd gezag dient de schorsing te melden via een formulier dat op het internet  schooldossier(ISD) van de inspectie  is opgenomen. De inspectie gaat er vanuit dat een schorsing zo kort mogelijk duurt en dat de school zich rekenschap geeft van de gevolgen voor het kind. Van school mag verwacht worden dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaat en de stappen van het protocol Grensoverschrijdend gedrag  heeft gevolgd. De rechter toetst zo nodig of deze gevolgd zijn.

10.Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 volgen wij bij een vermoeden van kindermishandeling de 5 stappen van de meldcode:
Stap 1 – In kaart van signalen.
Stap 2 – Overleggen met een collega,
contactpersoon en/of Veilig Thuis

Stap 3 – Gesprek met de betrokkene(n)

Stap 4 – Afweging maken met betrekking tot

huiselijk geweld of kindermishandeling
over wat nodig is. Bij twijfel wordt SHG
of AMK  geraadpleegd.

Stap 5 – Er wordt een beslissing genomen:

er wordt zelf hulp georganiseerd

of er wordt een melding gedaan

Voor een volledig uitgewerkte klik hierna op de link.Meldcode

 1. Informatiehoek

Regelmatig bereiken ons allerhande vragen van ouders die te maken hebben met onderwijs en opvoeding. Variërend van “mijn kind is zo druk, hoe zou dat komen” tot “is mijn kind dyslectisch” of “mijn kind neemt nooit eens iemand mee naar huis om mee te spelen, zij/hij lijkt zo eenzaam”. Om aan deze behoefte aan meer informatie tegemoet te komen is in de hal van de school een informatiehoek ingericht met artikelen, aankondigingen en informatieve folders om mee te nemen. Uiteraard kunnen ouders ook altijd terecht bij één van de contactpersonen. Ook is steeds meer informatie digitaal beschikbaar onder www.jeugdhulpzeewolde.nl

De Toermalijn in de winter

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.