Contacten met ouders
Informatie over hoe de Toermalijn contact onderhoud met ouders.

Overzicht

1. 15 – minuten gesprekken

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis (in januari en juni). Drie keer per jaar vinden er rapportagegesprekken plaats (in oktober, februari en juni). Tijdens de rapportagegesprekken wordt u in de gelegenheid gesteld om in een persoonlijk gesprek met de leerkracht te praten over de ontwikkelingen van uw kind.
Is een tussentijds contact gewenst c.q. noodzakelijk, dan worden daartoe afspraken gemaakt. Ouders kunnen uiteraard ook contact opnemen met ons als er een hulpvraag is.

2. Huisbezoeken
Indien gewenst maken wij graag een afspraak om op huisbezoek te komen.

3. Informatieve ouderavond
Elk jaar, bij de start van het nieuwe cursusjaar, wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd. Op deze avond kunt u nader kennismaken met de groepsleerkracht van uw kind(eren) en wordt de nodige informatie gegeven over de werkwijze op school.

4. Open week
Een informatieve ouderavond geeft informatie over het werk op school. Toch krijgt u pas echt een compleet beeld als u ook daadwerkelijk de school in praktijk kunt meemaken. Daarom organiseren we ook dit jaar een ‘open week’. Belangstellende ouders worden van harte uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan één of meerdere groepen. Voor een zinvol bezoek tijdens de ‘open week’ is het gewenst om ook de voorafgaande informatieve ouderavond bezocht te hebben. Verdere informatie volgt via de nieuwsbrieven die met de kinderen meegegeven worden.

Waar kunt u met uw vragen terecht?
Een goed contact is een voorwaarde voor een fijne basisschooltijd van uw kind. Met een goed contact bedoelen we niet zozeer  het gezellige, informele praatje (alhoewel dat ook heel belangrijk is), maar  vooral de bereidheid om, indien er problemen zijn, dit ook daadwerkelijk te bespreken met de leerkracht. Ouders en leerkrachten hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen dan kan er samen gezocht worden naar een mogelijke oplossing. Klinkt heel vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat nogal eens moeilijk te zijn.
Dus:
1.    Heeft u vragen, zorgen over uw kind op school, schroom niet, maar neem contact op  met de leerkracht. Voor belangrijke en/of persoonlijke zaken verzoeken wij u om dit niet ‘s morgens om 8.45 uur met de leerkracht te bespreken.
2.    In alle gevallen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de directeur of een van de intern begeleiders.

‘Een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten goede.’

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.