Actief burgerschap
De Toermalijn vindt actief burgerschap belangrijk.

Overzicht

Onze school vindt actief burgerschap belangrijk, omdat wij graag willen dat onze leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een betere wereld.

Op onze school zijn wij daar volop mee bezig. Daarvan vindt u hier onder een overzicht. Regelmatig wordt daarbij verwezen naar passages in deze schoolgids. Deze activiteiten vinden jaarlijks plaats.

* levensbeschouwing:

– op pagina 3 staat een tweetal voorwaarden welke gaan over begrip en respect omtrent elkaars mening en dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten rondom levensbeschouwing.

– op pagina 4 wordt aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat kinderen met respect en waardering met elkaar om moeten gaan.

– op pagina 8 vindt u informatie over de methode ‘Hellig Hart’. Daarin wordt o.a. aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat kinderen in aanraking komen met de veranderende maatschappij.

* de Veilige School (zie pagina 13 en 14):

– de contactpersonen bereiden jaarlijks een project voor welke te maken heeft met omgangsvormen. Dit schooljaar gaat het project over ‘veiligheid, respect, en verantwoordelijkheid’

– de ‘weerbaarheidscursus’ Marietje Kessels bereidt de kinderen voor op de samenleving van nu. Hoe kan je je verbaal redden in vervelende situaties. Hoe moet je je afweren als aanraking ongewenst is?

– maandelijks vindt een vergadering van de leerlingenraad plaats. Via verkiezingen worden de klassenvertegenwoordigers gekozen. Op de vergaderingen worden  agendapunten besproken die vanuit de klassen zelf worden aangedragen. Op deze manier wordt  een stukje medezeggenschap georganiseerd, waarmee  leerlingen invulling kunnen geven aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolorganisatie.

– de leerlingenraad houdt jaarlijks een actie voor een goed doel. Vaak heeft dit doel te maken met zieke kinderen of kinderen die het minder goed hebben dan wij.

– het team houdt jaarlijks een actie voor een school in Kenia. Van de opbrengst worden leermiddelen en meubilair gekocht.

* Contacten met ouders (zie pagina 15)

– er wordt gesproken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

– een actieve betrokkenheid van ouders bij de school werkt stimulerend en komt de kwaliteit van het onderwijs en de school ten goede.

* Verder: in de schoolgids wordt gesproken over:

– protocol grensoverschrijdend gedrag (zie pagina 19).

– wij spelen in op het maatschappelijk probleem dat kinderen steeds vaker motorisch onrustig zijn. Daardoor kunnen zij zich moeilijker concentreren wat ten koste kan gaan van de resultaten (zie pagina 17 MRT).

– er wordt geschreven over snoep, traktaties en fruitpauze (zie pagina 28).

* overig:

– groep 8 gaat elk jaar op excursie naar het Anne Frankhuis.

– elk jaar worden kinderen uitgenodigd voor de 4 mei-activiteiten.

– wij spelen in op maatschappelijke problematiek rondom alcohol, drugs en roken.

– wij hanteren een protocol ivm aandacht ziekte van kinderen.

Al met al onderwerpen die bijdragen tot actief burgerschap.

Extra zorg

Nieuwsbrief inschrijving
Vul uw e-mail adres om zich aan te melden.